ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะอ้างถึงว่า “นโยบายนี้”) จะสรุปแนวทางที่ Game Lounge Limited จัดการข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา และช่วยให้เราสามารถจัดการความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายนี้มีผลกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้ หรือที่ไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกเฉพาะต่างหาก (ซึ่งต่อไปนี้จะอ้างถึงว่า บริการของเรา) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นถึงข้อมูลที่เราดำเนินการรวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าว อยู่ในรูปแบบการดำเนินการของเรากับข้อมูลนี้ หน่วยงานที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ดำเนินการ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตาม ที่คุณจะมอบให้หรือที่เรามีอยู่แล้วจะถูกดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะมีการจัดส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ Game Lounge (“เว็บไซต์”) หรือแนวทางอื่นที่ Game Lounge อาจให้บริการเป็นระยะเวลา

การอ่านนโยบายนี้จะถือว่าคุณเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกดำเนินการในรูปแบบที่ระบุในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับทางเรา

การอ้างอิงใด ๆ ก็ตามในนโยบายนี้ ถึง “Game Lounge”, “เรา” หรือ “ของเรา” นั้นเกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีชื่อว่า Game Lounge Limited ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศมอลตาโดยมีหมายเลขจดทะเบียน C 53144 และมีที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ที่ Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians, SPK 1000, Malta และเป็นเจ้าของเว็บไซต์

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้มีการดำเนินการโดย Game Lounge ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะต้องเป็นไปตาม:

– ข้อบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Act) มอลตา (ต่อไปนี้อ้างถึงว่า “DPA” – บทที่ 586 ของกฎหมายมอลตา) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่บัญญัติภายใต้ DPA เนื่องจากกรณีมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึง

– ข้อบังคับ (EU) 2016/679 ของรัฐสภายุโรป และของสภาในวันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยเรื่องกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในด้านการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการแบ่งปันของข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระ และยกเลิกคำสั่ง 95/46/EC (ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation)” (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ” หรือ“ GDPR”)

ทั้ง DPA และ GDPR จะถูกอ้างถึงรวมกันเป็น “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

Game Lounge กำหนดวิธีการและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และดังนั้นจึงทำหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” ในแง่ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

ความหมาย

ผู้ควบคุมข้อมูล

“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจของรัฐ หน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่วัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินการที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายสหภาพหรือรัฐสมาชิก ซึ่งอาจมีการให้ผู้ควบคุม หรือมีเกณฑ์เฉพาะสำหรับการเสนอชื่อโดยกฎหมายสหภาพหรือรัฐสมาชิก

ผู้ประมวลผลข้อมูล

“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจของรัฐ หน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่ระบุเฉพาะตัวคุณ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้

การรักษาความปลอดภัย

Game Lounge จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้แบบดิจิทัลบนฮาร์ดไดรฟ์ที่มีการเข้ารหัส

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเราเก็บไว้จะได้รับการคุ้มครองโดยใช้กระบวนการและระบบการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมเดียวกัน ความมุ่งมั่นของเราในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มีแค่ในแง่ของคุณภาพและมาตรฐานระดับขั้นสูง แต่ยังรวมถึงผ่านการใช้กฎหมายที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เรามีข้อผูกมัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่การดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลที่แท้จริงและถูกต้องในการทำเช่นนั้นตามเหตุผลทางกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ใน GDPR

การประมวลผลตามผลประโยชน์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายของเรา

จะมีผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่เมื่อเรามีเหตุผลทางธุรกิจหรือทางการค้าในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังกล่าว เราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณในรูปแบบที่ข้อมูลจะผ่านกระบวนการจัดการต่าง ๆ และจะต้องได้รับการยืนยันให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีความยุติธรรมและมีผลประโยชน์ต่อคุณ

เฉพาะเมื่อเราตัดสินใจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะแจ้งให้คุณทราบตามนั้น โดยอธิบายว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นคืออะไร และจัดให้มีกระบวนการที่คุณจะสามารถตั้งคำถาม และ/หรือ คัดค้านถึงกระบวนการดังกล่าว จะต้องทราบว่า Game Lounge ไม่จำเป็นต้องหยุดดำเนินการประมวลผลหากเหตุผลสำหรับการประมวลผลนั้นอยู่เหนือกว่าสิทธิ์ในการคัดค้านของคุณ

 การประมวลผลตามความยินยอมของคุณ

ความยินยอมของคุณไม่ใช่เหตุผลเดียวที่เราจะได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องขึ้นตรงต่อเพื่อที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณเท่านั้น โดยที่ทางเราไม่สามารถลงมือปฏิบัติหรือเลือกที่จะไม่ใช้บทกฎหมายที่ซ่อนเร้นใด ๆ (เช่นการปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย) เมื่อทางเราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ ถือว่าคุณจะมีสิทธิ์ถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ และในรูปแบบเดียวกับที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีที่คุณใช้สิทธิ์ของตนเองในการเพิกถอนคำยินยอม เราจะพิจารณาว่าทางเราสามารถ (หรือจำเป็นต้อง) ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้ความยินยอม หากเป็นกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบตามนั้น การถอนความยินยอมของคุณแบบใดก็ตามจะไม่ทำให้การดำเนินการประมวลผลใดก็ตามที่ดำเนินอยู่ก่อนที่คุณจะถอนความยินยอมของคุณ

การประมวลผลตามความยินยอม

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อกังขาทุกประการ เราขอแจ้งให้เห็นว่าในกรณีที่จำกัดซึ่งเราไม่สามารถลงมือปฏิบัติ หรือเลือกที่จะไม่ใช้กฎหมายอื่น ๆ (เช่น ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ

ในกรณีที่มีการดำเนินการประมวลผลตามความยินยอมของคุณ (ซึ่งเราจะไม่สันนิษฐานเพื่อดำเนินการเอง แต่เราจะขอจากคุณในรูปแบบที่ชัดเจนและชัดแจ้ง) คุณมีสิทธิในการถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ และเป็นในรูปแบบเดียวกันกับที่คุณได้มอบความยินยอมให้กับเรา

หากคุณใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนคำยินยอมของคุณเมื่อใดก็ตาม (โดยติดต่อเราทางจดหมายหรือติดต่อทางอีเมลด้านล่าง) เราจะพิจารณาว่าในขั้นตอนดังกล่าวนั้นทางเรามีเหตุผลทางกฎหมายอื่นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ด้วยเหตุผลของข้อผูกมัดทางกฎหมายที่มีผลกับเรา) ซึ่งเราจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (หรือจำเป็นต้อง) ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ และในกรณีดังกล่าวนั้น เราก็จะแจ้งให้คุณทราบตามนั้น

เมื่อเราขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเสมอ อย่างไรก็ตามหากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เราซึ่งเราจำเป็นต้องให้บริการตามที่ร้องขอเราอาจไม่จำเป็นต้องให้บริการดังกล่าวกับคุณ (โดยเฉพาะเมื่อการได้รับความยินยอมคือแนวทางทางกฎหมายแนวทางเดียวที่เราสามารถทำได้)

เราขอแจ้งให้ทราบ ณ ที่นี้ว่า ความยินยอมไม่ได้เป็นเพียงช่องทางเดียวที่อนุญาตให้เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในส่วนก่อนหน้านี้ด้านบน เราได้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่เราใช้เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน

คุกกี้

เมื่อคุณเข้าชมที่เว็บไซต์ของเรา เราจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทโดยอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคำอธิบายว่าคุกกี้คืออะไร และเหตุผลการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบนี้ (รวมถึงความแตกต่างระหว่างคุกกี้ที่จำเป็นและคุกกี้ที่ไม่จำเป็น) กรุณาอ่านนโยบายในการใช้คุกกี้ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายที่ นโยบายการใช้งานคุกกี้

วัตถุประสงค์อื่น

เราอาจจำเป็นต้องใช้และเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เพื่อ ป้องกันการสูญหาย รวมถึงเพื่อปกป้องสิทธิ์, ความเป็นส่วนตัว, ความปลอดภัย หรือเพื่อทรัพย์สิน หรือของ ๆ บุคคลอื่นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การเก็บข้อมูลไว้

เราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลาจำกัดเมื่อจำเป็นต้องทำการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องทางธุรกิจหรือทางกฎหมาย เราพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่าการให้บริการของเราให้ความคุ้มครองข้อมูลไม่ให้ถูกลบโดยไม่ตั้งใจหรือโดยการประสงค์ร้าย ด้วยเหตุผลนี้ อาจทำให้มีความล่าช้าในระหว่างการที่คุณลบข้อมูลบางรายการ และในส่วนที่สำเนาถูกลบออกไปจากระบบการสำรองข้อมูลของเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามตามที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณนั้นอาจมีการแบ่งปันกับบุคคลที่สามโดยที่ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในหรือนอก EU/EEA ซึ่งอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และ/หรือบทกฎหมายอื่นใดก็ตามที่มีผลได้โดยไม่มีอคติต่อสิ่งอื่นใดก็ตามที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงหน่วยงานภายใน Game Lounge รวมถึงบุคคลที่สามและองค์กรอื่นอย่างเช่นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย บริษัทให้ความร่วมมือในการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัล เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับองค์กรที่แนะนำให้คุณรู้จักกับเรา บุคคลที่สามที่คุณขอให้เราหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลของคุณให้ หรือบุคคลที่สามประเภทอื่นใดก็ตาม ซึ่งเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ เพื่อการมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่คุณร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่คุณเลือกใช้

เมื่อมีการดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองที่จำเป็นและเหมาะสมทุกประการ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอื่นภายในเหล่าบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ และให้กับพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้สืบทอดธุรกิจของเรา มีการแจกแจงรายละเอียดรูปแบบการจัดการส่วนการถ่ายโอนข้อมูลภายนอก EEA ด้านล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ)

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับในหมวดหมู่อื่น

จะมีการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (และในทุกกรณีที่เป็นไปตามตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล) ให้/กับ สมาชิกและพนักงานของ Game Lounge ให้/กับ หน่วยงานอื่นภายใน Game Lounge (เช่นเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย) และ/หรือ ให้/กับ หน่วยงานในเครือและ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่จัดตั้งขึ้นภายในสหภาพยุโรป หากตรงตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึง ให้/กับ ผู้ให้บริการของเราที่ช่วยในการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือ บริการที่คุณอาจต้องการ) เราจะเป็นผู้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อให้บริการที่คุณร้องขอจากเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่นใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงการเปิดเผยที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ)

การเปิดเผยที่ได้รับอนุญาตใดก็ตามจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ผู้ประมวลผลทั้งหมดของเรามีภาระผูกพันตามสัญญาตามข้อกำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อผูกพันที่เข้มงวดในการเก็บข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่พวกเขาได้รับซึ่งเป็นความลับ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่มีภาระผูกพันตามข้อผูกพันที่คล้ายคลึงกันนี้ด้วย) ผู้ให้บริการดังกล่าว (ผู้ดำเนินการของเรา) ยังผูกพันตามข้อผูกมัดอื่นอีกหลายประการ (โดยเฉพาะข้อผูกมัดที่จัดตั้งขึ้นในมาตรา 28 ของ GDPR)

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ)

การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

คุณต้องรับทราบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกส่งข้ามเขตแดนระหว่างประเทศแม้ว่าผู้ส่งและผู้รับข้อมูลจะอยู่ในประเทศเดียวกัน เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับหรือละเว้นไม่ได้ทำโดยคุณหรือบุคคลที่สามใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตาม ก่อนที่เราจะได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามจากคุณถึงเราผ่านทางประเทศที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลต่ำกว่าที่มีอยู่ในสหภาพยุโรป และมีขึ้นโดยวิธีการสื่อสารทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ (เช่น WhatsApp, Skype, Dropbox เป็นต้น)

ยิ่งกว่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในขณะที่กำลังทำการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว้นแต่ว่ามีการระบุถึงความรับผิดชอบของเราอย่างชัดเจนจากกฎหมายที่มีผลในประเทศมอลตา

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

จะมีการดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งหมดเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่เราอาจเก็บไว้เกี่ยวกับคุณให้ทันสมัยและถูกต้องที่สุด คุณสามารถตรวจสอบดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเราตามวิธีที่มีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้ หากคุณพบความคลาดเคลื่อนใด ๆ เราจะดำเนินการแก้ไข และทำการลบตามที่ได้รับคำร้องขอ กรุณาอ่านด้านล่างนี้สำหรับรายการสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในแง่ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้โดยละเอียด

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ลิงก์ที่เราได้ให้กับเว็บไซต์บุคคลที่สามจะมีการระบุเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน และเราจะไม่รับผิดชอบ (หรือ จะไม่สามารถถือว่าเราให้การรับรองในวิธีใด ๆ ก็ตาม) ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการดำเนินใดก็ตามในการประมวลผลข้อมูล) แต่อย่างใด เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามของบุคคลที่สาม

การส่งข้อมูลภายนอก EEA

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งออกนอก EEA หรือประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก EEA ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่าให้ความคุ้มครองในระดับที่พอเพียง (อ้างอิงถึงว่า “ประเทศที่ได้รับไวท์ลิสต์” – ที่มีระบุไว้ที่นี่ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) ในกรณีดังต่อไปนี้: เมื่อคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เราดำเนินการดังกล่าว เมื่อมีความจำเป็นต้องบัญญัติหรือใช้อำนาจบังคับตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Game Lounge หรือได้รับการร้องเรียนและสอดคล้องกับข้อผูกมัดทางกฎหมายใด ๆ ทุกประการ

ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอก EEA ภายใน Game Lounge หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Game Lounge เราจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีใช้การป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปกป้องที่จะถูกนำมาใช้เป็นแบบเดียวกันและอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับภายใน EEA คุณมีสิทธิ์ในการขอรับสำเนาของการป้องกันดังกล่าวได้โดยติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สัญญาที่มีอยู่ในอนุประโยคสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Model Clauses) จะถูกนำมาใช้เพื่อร้องขอให้นิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีใช้มาตรฐานเดียวกันกับในกรณีที่อยู่ภายใน EEA หากมีส่งข้อมูลใดไปยังสหรัฐอเมริกาและองค์กรที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวซึ่งได้มีการลงทะเบียนไว้กับ Privacy Shield (ระบบที่สร้างความมั่นใจได้ว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องในระดับเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป

สิทธิ์เจ้าของข้อมูล

Game Lounge จะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุดหากคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์ใดก็ตามของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในบางกรณี เราอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะทำตามคำร้องขอของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์การเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ที่จะถามว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น คุณก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

– เรามีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

– เหตุใดเราถึงทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

– เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ใครทราบบ้าง

– เราตั้งใจจะเก็บข้อมูลนั้นไว้นานเท่าใด (ถ้าสามารถเก็บไว้ได้)

– ว่าเราทำการส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศหรือไม่ และเราใช้การคุ้มครองใดเพื่อปกป้องข้อมูลเหล่านั้น

– สิทธิ์ของคุณมีอะไรบ้าง

– คุณสามารถทำการร้องเรียนได้อย่างไร

– เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากที่ใด และ – เราได้ทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติใด ๆ (รวมถึงการทำโปรไฟล์) เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปแล้วหรือไม่

สิทธิ์ในการแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง และ/หรือ เสร็จสมบูรณ์

สิทธิ์ในการลบ (“สิทธิ์ในการลืมข้อมูลที่บันทึก”)

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะปฏิบัติตามในทันทีเฉพาะเมื่อ:

– ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่เป็นเหตุให้ทำการเก็บข้อมูลนั้นแล้ว หรือ

– คุณได้ถอนความยินยอมของคุณ (ในกรณีที่เราทำการประมวลผลตามความยินยอมของคุณ) และเราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายข้ออื่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว หรือ

– คุณได้ใช้สิทธิคัดค้านได้สำเร็จ (ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้) หรือ

– ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

– มีข้อผูกมัดทางกฎหมายที่มีผลบังคับกับทางเรา หรือ

– มีกรณีพิเศษที่เชื่อมโยงกับสิทธิ์ของผู้เยาว์

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายในการปฏิบัติตามคำขอลบข้อมูลของคุณหากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกมัดทางกฎหมายที่มีผลกับเรา

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เฉพาะเมื่อ:

– เกิดการโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (อ่านในส่วน สิทธิ์การแก้ไขข้อมูลของคุณ ด้านบน) ในช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

– การประมวลผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมาย และคุณค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ

– เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นเหตุให้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่คุณประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถทำรูปคดีในการใช้สิทธิ์ฟ้องร้องหรือสู้คดีทางกฎหมาย หรือ

– คุณใช้สิทธิ์ในการคัดค้านและการตรวจสอบเหตุผลทางกฎหมายของเราว่ามีอำนาจเหนือคำคัดค้านของคุณกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

หากคุณประสบความสำเร็จในการใช้สิทธ์นี้ เราจะสามารถทำได้เพียงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

– เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือ

– สำหรับทำรูปคดีในการใช้สิทธิ์ฟ้องร้องหรือสู้คดีทางกฎหมาย หรือ

– สำหรับความคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือ

– เพื่อเหตุผลที่สำคัญต่อสาธารณะ

สิทธิ์ในการขอข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ให้กับเราไว้ก่อนหน้านี้ เราจะให้ข้อมูลดังกล่าวกับคุณในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยอยู่รูปแบบที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้หรือ (ในกรณีที่สามารถทำได้ทางเทคนิค) เราอาจมีข้อมูลที่ส่งโดยตรงไปยังตัวควบคุมข้อมูลอื่นหากไม่เป็นส่งผลเสียต่อสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่น คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เมื่อ:

– การประมวลผลนี้เป็นไปตามความยินยอมของคุณ หรือตามสัญญาที่มีไว้กับตัวคุณ และ

– การประมวลผลเป็นไปโดยอัตโนมัติ

 สิทธิ์ในการถอนความยินยอม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ กรุณาอ้างอิงไปยังส่วน “การประมวลผลตามความยินยอม” ด้านบนนี้

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล

ในบางกรณี คุณจะมีสิทธิ์ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็เนื่องด้วยหนึ่งในเหตุผลต่อไปนี้เท่านั้น:

– การประมวลผลนั้นจำเป็นสำหรับการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ หรือ

– การประมวลผลนั้นจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม

การประมวลผลจะยุติลงเฉพาะเมื่อผู้ควบคุมข้อมูลไม่ได้ให้เหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเหนือกว่าคำค้านของคุณในการร้องขอดังกล่าวที่จำเป็นต้องให้การประมวลผลมีการดำเนินต่อไป

ในกรณีที่ข้อมูลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง คุณจะมีสิทธิ์ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ

ในกรณีอื่น ๆ ทุกกรณีนอกเหนือจากที่ระบุในรายการข้างต้นนี้ สิทธิทั่วไปในการคัดค้านจะไม่มีผล

สิทธิ์ในการยื่นคำร้องเรียน

ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คุณจะสามารถยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อหากคุณรู้สึกว่าสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามของคุณถูกล่วงละเมิดโดย Game Lounge หน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในมอลต้าเป็นสำนักงานของคณะกรรมาธิการด้านการปกป้องข้อมูลและข่าวสาร (‘IDPC’)

แม้จะมีสิทธิ์ดังกล่าวนี้ เราก็ขอความกรุณาให้คุณพยายามแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็ตามที่คุณมีกับเราก่อนยื่นคำร้องเรียนกับ IDPC

จะต้องทราบว่าแม้จะมีสิทธิ์ดังกล่าว ทาง Game Lounge อาจยังปฏิเสธคำขอดังกล่าวหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตัดสินใจปฏิเสธดังกล่าวนั้นมีเหตุผลที่ถูกต้อง การปฏิเสธดังกล่าวจะไม่เป็นการห้ามไม่ให้คุณยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของบริษัท

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือคุณต้องการที่จะใช้สิทธิส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามของคุณ โปรดติดต่อ DPO ของเราที่: [email protected] หรือส่งจดหมายถึงที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบน